ممکن است جالب توجه است:

اداره - تنها بهتر

من عاشق جلق زدن وجود دارد: